تمرینات تعادلی و عصبی عضلانی 

   تعادل عصبی عضلانی   تمرینات کنترل عصبی عضلانی به بدن اجازه تولید نیرو و تثبیت پویا و کاهش نیروهای خارجی، اساسا برای حفظ تعادل را می دهد. در طول حرکت تمرینات قدرتی سنتی مبتنی بر ماشین نیاز به کنترل عصبی-عضلانی را از بین می برد.    آماده سازی عصبی-عضلانی   تمرینات عصبی-عضلانی یک برنامه …

 تمرینات تعادلی و عصبی عضلانی  ادامه »