فیزیوتراپی پا

فیزیوتراپی به بازیابی حرکت و عملکرد فردی تحت تاثیر آسیب قرار می گیرد کمک می کند. همچنین می تواند به کاهش خطر آسیب یا بیماری در آینده کمک کند. انواع فیزیوتراپی پا: تمرینات فیزیوتراپی ساده ای که می توانید در خانه انجام دهید برای رهایی از درد ساق پا چمباتمه تک پا پل با توپ …

فیزیوتراپی پا ادامه »