فیزیوتراپی فلج مغزی

فیزیوتراپی به کودکان مبتلا به سی پی کمک می کند تا به حداکثر توانایی خود برای استقلال جسمی و سطوح آمادگی جسمانی دست یابند و کیفیت زندگی کودکان و خانواده آنها را با به حداقل رساندن تأثیر آسیب های جسمانی آنها بهبود بخشند. فیزیوتراپی تمرینات قدرتی و انعطاف پذیری، حرارت درمانی، ماساژ و تجهیزات ویژه …

فیزیوتراپی فلج مغزی ادامه »