فیزیوتراپی سندرم تونل کارپال

بازوی خود را صاف در جلو نگه دارید و کف دست خود را رو به پایین نگه دارید، به آرامی مچ دست خود را به سمت پایین خم کنید. از دست مخالف استفاده کنید تا دست کششی را به سمت بدن خود فشار دهید و 15 تا 30 ثانیه نگه دارید. مچ دست خود را …

فیزیوتراپی سندرم تونل کارپال ادامه »