فیزیوتراپی پا

تمرینات فیزیوتراپی ساده ای که می توانید در خانه انجام دهید تا از شر پا درد خلاص شوید · 1. اسکوات تک پا · 2. پل با توپ · 3. پل تک پا · در مورد فیزیوتراپی برای پا فیزیوتراپی درد و تورم را تسکین می دهد و دامنه حرکت، قدرت، تعادل و ثبات را …

فیزیوتراپی پا ادامه »