فیزیوتراپی برآمدگی دیسک کمر

فتق دیسک در ستون فقرات وضعیتی است که در طی آن هسته پالپوزوس از فضای بین مهره ای جابجا می شود. یکی از علل شایع کمردرد است. بیمارانی که درد مربوط به فتق دیسک را تجربه می کنند، اغلب یک رویداد تحریک کننده را به یاد می آورند که باعث درد آنها شده است. بر …

فیزیوتراپی برآمدگی دیسک کمر ادامه »