ماساژ و تخلیه لنفاوی (MLD)

ماساژ تخلیه لنفاوی ماساژ لنفاوی یک ماساژ ملایم است که در آن پوست به آرامی کشیده شده و در امتداد مسیرهای لنفاوی آزاد می شود. خود ماساژ لنفاوی به حرکت مایع اضافی از نواحی متورم آسیب دیده در اثر درمان سرطان کمک می کند. این مایع اضافی را می توان به ناحیه ای منتقل کرد …

ماساژ و تخلیه لنفاوی (MLD) ادامه »