فیزیوتراپی فلج بل

تمرینات صورت و فیزیوتراپی برای فلج بل به افزایش قدرت عضلانی و بازیابی هماهنگی صورت از این فلج موقت صورت کمک می کند. اکثر تمرینات باید سه یا چهار بار در روز در جلسات کوتاه و حداکثر 30 تکرار در هر تمرین انجام شود. درمانگر شما تمریناتی را طراحی خواهد کرد تا: هماهنگی عضلات صورت …

فیزیوتراپی فلج بل ادامه »