سوزن خشک یا درای نیدلینگ

تاریخچه سوزن خشک و طب سوزنی تاریخچه درای نیدلینگ به دهه 1940 با دکتر جانت تراول برمی گردد. او نقاط ماشه‌ای عضلانی و الگوهای ارجاعی را که با «سوزن خیس» ایجاد می‌شد، شناسایی کرد، بعداً متوجه شد که «سوزن خشک» همان نتایج را ارائه می‌دهد. سوزن خشک عمیق برایدرماننقاطماشهایبرایاولینبارتوسطکارللویتپزشکچک،درسال 1979 معرفیشد. انواع درای نیدلینگ (سوزن …

سوزن خشک یا درای نیدلینگ ادامه »