فیزیوتراپی درد گاز معده

چرخش کمر · زانوهای خم شده دراز کشیده و کف پاهای صاف روی تشک تکیه داده شده · زانوها را نزدیک به هم نگه دارید و به آرامی هر دو زانو را به سمت هم بچرخانید. چه چیزی برای مشکل گاز مفید است؟ مایعات بدون گاز بنوشید. آب گرم یا چای گیاهی به برخی افراد …

فیزیوتراپی درد گاز معده ادامه »