فیزیوتراپی کودکان 

 درباره فیزیوتراپی کودکان   فیزیوتراپ کودکان کیست و چه می کند ؟فیزیوتراپیست های کودکان (PTs) با کودکان و خانواده های آنها کار می کنند تا به هر کودک در رسیدن به حداکثر پتانسیل خود برای عملکرد مستقل کمک کنند و مشارکت فعال در خانه، مدرسه و محیط های اجتماعی را ترویج دهند.  کودکانبه کمک فیزیوتراپیست …

فیزیوتراپی کودکان  ادامه »