فیزیوتراپی افتادگی پا

تمرینات قطره پا کشش حوله. روی زمین بنشینید و هر دو پا را مستقیماً در مقابل خود قرار دهید. سنگ پا تا پاشنه. در مقابل یک میز، صندلی، دیوار یا یک جسم محکم دیگر که می توانید برای حمایت از آن بگیرید بایستید. روی یک صندلی بنشینید و هر دو پا را روی زمین قرار …

فیزیوتراپی افتادگی پا ادامه »