فیزیوتراپی درد کشاله ران

درمان با استراحت، یخ، فشرده سازی، بی دردی و فیزیوتراپی غیر عملی است. بی دردی شامل عوامل ضد التهابی غیر استروئیدی است که به درمان کمک می کند · فیزیوتراپی در درمان موثر کشیدگی کشاله ران بسیار مهم است. در ابتدا، فیزیوتراپیست شما می تواند بافت/های دقیق آسیب دیده، میزان آسیب را تعیین کند و …

فیزیوتراپی درد کشاله ران ادامه »